"La primera agència de Detectius Privats a Barcelona, especialitzada únicament en casos per a Particulars i d'àmbit Familiar."

TRUQUI'NS931002565

Infidelitats

Destapem Actors

detectives privados barcelona

Família

Resolem Conflictes

Detectius privats barcelona

     Advocats

Demostrem els fets

Detectius Barcelona

      Arrendaments

     Alliberem casa teva

Donant solucions desde 2001

Som una empresa de Detectius Privats amb una dilatada experiència, situada a Barcelona, possiblement l’única agència d’investigadors privats, especialitzada a resoldre casos de Particulars i Família.

Quan determinades situacions d’índole particular o familiar, es veuen obstaculitzades per falta de informació i proves, Tàctica Detectius aporta solucions creatives per a prendre la millor decisió possible.

En finalitzar la recerca, aportarem totes aquelles dades, proves i informacions que li permetran actuar d’una manera intel·ligent i eficaç, tant en l’esfera més íntima o personal, com en un possible procés judicial. A més tots els nostres informes, són susceptibles de ser ratificats en el jutjat corresponent, convertint-se en una eina fonamental en molts processos judicials.

Tàctica Detectius Barcelona s’ha adaptat als temps de crisis actuals, per la qual cosa elaborarem un pressupost tancat, perquè vostè sàpiga en tot moment el cost exacte de la recerca, perquè el seu cas no es quedi sense resoldre.

Analitzem cada cas

Vostè ens plantejarà el seu cas concret, i només acceptarem l’encàrrec si té possibilitats reals d’èxit.

En cas d’acceptar-ho, elaborarem l’estratègia més òptima en termes de rapidesa, eficàcia i menor cost possible, utilitzant un equip qualificat, amb àmplia experiència, formació teòrica i pràctica i un alt grau d’especialització, unit als més nous mitjans tecnològics d’última generació.

Tots els Detectius que formen Tàctica, pertanyen al Col.legi de Detectius Privats de Catalunya i tenen llicència oficial atorgada pel Ministeri de l’Interior.

 

Una vegada realitzat l’informe de la recerca, vostè li podrà donar ús a nivell privat o a nivell judicial. Si és necessari anar a judici, ratificarem el nostre informe davant el tribunal pertinent, incloent-li el cost en el pressupost inicial.

Exposi’ns el seu cas.

Elaborarem un pressupost ajustat, concret, tancat, realista i proporcionat.

Consulti’ns sobre els nostres honoraris,cada investigació és diferent. Disposem de diferents vies de pagament per a la seva major comoditat.

El Detectiu Privat té el dret i l’obligació de guardar secret professional respecte dels fets dels quals tingui coneixement per raó de qualsevol de les modalitats d’actuació professional.

El secret professional exigeix al Detectiu Privat la no revelació de fets, dades, o informacions de caràcter reservat o confidencial, ja procedeixin del seu client, de l’investigat o d’un altre company, que hagi obtingut per raó de l’exercici de la seva professió en el marc de la Llei.

El Detectiu Privat haurà de fer respectar el secret professional al seu personal i a qualsevol persona que col·labori amb ell en la seva activitat professional.

L’obligació de respectar el secret professional subsistirà fins i tot després d’haver cessat en la prestació de serveis.

El Detectiu Privat que obtingui enregistraments o altres mitjans de prova en el transcurs d’una recerca, tindrà igualment l’obligació de guardar el degut secret. Tals proves quedaran compreses en el secret professional i no podran fer-se públiques en cap concepte que no entri dins del marc de la Llei.

El Detectiu Privat haurà d’abstenir-se de lliurar a ningú que no sigui el seu client cap mena d’informació verbal, informe escrit, o qualsevol prova que hagi obtingut en el transcurs de la recerca amb motiu d’un assumpte professional, tret que resulti expressament autoritzat per aquest.

Preguntes

Freqüents

És legal contractar un Detectiu Privat a Espanya?

 Si és totalment Legal, la contractació de Detectius Privats a Espanya està regulada en Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada (BOE núm. 83, de 5 d’abril) i en la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (BOE núm. 77, de 31 de març).

Com Vosté pot saber que contracta a un Detectiu Privat habilitat?

L’habilitació per a ser Detectiu privat depèn del Ministeri de l’Interior, els quals atorguen un carnet professional (*TIP) al detectiu, per la qual cosa Vostè pot requerir al professional aquesta acreditació, per a comprovar si està habilitat.

Com contractar un detectiu privat?

 A part de l’habilitació i de la legitimitat de l’assumpte, és important informar-se sobre els honoraris de la recerca, quants detectius realitzessin la mateixa, la durada estimada i així com l’estratègia concreta per a l’assumpte. En Tàctica Detectives li realitzarem un pressupost detallat, concret i ajustat del seu cas.

 Quina formació precisa un Detectiu?

 La formació requerida per als detectius privats consistirà en l’obtenció de:

Un títol universitari de grau, en l’àmbit de la recerca privada, que acrediti l’adquisició de les competències que es determinin, o bé

Del títol del curs de recerca privada, reconegut pel Ministeri de l’Interior. 

Quant cobra un detectiu privat a Barcelona?

Cada recerca és diferent, per això cada cas és analitzat, per a *deteminar els recursos a destinar en aquest.

On pot treballar un detectiu privat?

Els detectius treballen generalment per a mútues i asseguradores, institucions financeres, despatxos d’advocats o empreses de seguretat privada, encara que també pots treballar com a professional independent.

Què pot investigar un detectiu privat?

Actualment, el detectiu privat a Espanya, no pot involucrar-se o investigar delictes públics, només pot investigar els requerits a instàncies de part i mai els que d’ofici, investiguen les Forces i Cossos de Seguretat.

Què no podem investigar els Detectius Privats?

 No podem realitzar recerques de delictes perseguibles d’ofici, ni utilitzar per als seus esbrinaments, mitjans materials o tècnics que atemptin contra el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o al secret de les comunicacions.

Filosofía

Som una empresa que busca solucionar problemes d’índole personal, tenint en compte la situació de cada client, així com la càrrega emocional que sol comportar la contractació d’un Detectiu.

A Tàctica Detectius, tractem cada cas i a cada client d’una manera especial, conscients de la importància que té per a vostè l’assumpte i la informació que ens confia.

En conseqüència, aquesta circumstància influeix en la nostra filosofia, basada en l’absoluta discreció, confidencialitat, compromís, rigor, consecució dels objectius fixats i protecció dels seus interessos en totes les fases de la recerca.

Per què  contractar un detectiu privat?

       Una investigació privada pot venir motivada per moltes causes, entre les més comunes:

• Investigar a una parella per sospites d’infidelitat.   

 • Recerca de la competència a nivell empresarial.

• Seguiment i localització de persones i familiars.

• Recerca en sinistres.

• Recerca en delictes privats, com a estafes laborals.

            En general, gairebé qualsevol activitat que desitgi ser investigada, mentre no sigui il·legal ni incompleixi cap norma, pot requerir de la contractació d’un detectiu privat.

 Per això, Tàctica Detectius Barcelona, li proporcionarà diferents estratègies per a l’obtenció de la informació requerida.

 

Els Nostres Clients

«Els vaig contractar la setmana passada, tots els prejudicis que tènia d’aquesta professió van desaparèixer amb la primera crida. Un tracte afable i clar. Van resoldre el meu cas molt ràpid.»

Silvia

«Grans Professionals, van resoldre els meus dubtes ràpidament.Gràcies a ells, vaig poder prendre la decisió correcta.»

J.Navarro

«La millor decisió que he pogut prendre, els meus interessos i els dels meus fills estan protegits gràcies a ells. «

Beatriz 31

«Necessitava proves per a poder aportar-les a judici. Tàctica DetectiUs va ratificar el seu informe en el tribunal i vaig guanyar.»

E. García

Truqui’ns per concertar una cita.

Passeig Sant Joan nº45 Barcelona, 08009

(+34) 93 100 25 65

info@bcn-detectives.com

Contacte

LLicència 1546/RNSP 10313

Táctica Detectius

Ministeri del Interior

Adreça

Passeig Sant Joan nº45,4º-2ªB Barcelona
Tlf: 93 100 25 65

Web: www.bcn-detectives.com
email:info@bcn-detectives.com